Thursday, 11/08/2022 - 00:58|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;