Thursday, 24/06/2021 - 13:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016- 2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04/9/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ hướng dẫn số Số: 2050 /HD-SGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trong năm học 2020 – 2021, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Long Hưng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2020 – 2021 của đơn vị như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

      1. Thuận lợi 

- Việc phân lớp, phân công GVCN, GVBM phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương  quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học không đáp ứng yêu cầu dạy học. Trường nằm hai khu khác nhau khó khăn cho việc quản lí và sắp xếp tiết dạy của giáo viên.

- Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu làm nghề nông, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa không quản lý được việc học tập của con em, giao phó trách nhiệm cho nhà trường, một bộ phận phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- 1/3 giáo viên nhà ở xa trường việc đi lại khó khăn

- Một số giáo viên đời sống gia đình còn khó khăn nên việc đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế.

- Số lượng giáo viên ở các tổ bộ môn cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy – học tập trong năm học 2020 - 2021.

- Đầu vào của học sinh đầu cấp tuy dần được cải thiện qua từng năm nhưng nhìn chung vẫn còn thấp.

- Ý thức tự giác học tập của học sinh chưa cao, vẫn còn trường hợp học sinh chưa xác định được mục đích, động cơ học tập đúng đắn.

      3. Về học sinh

Khối

Số lớp

Tổng số học sinh

Ghi chú

6

4

176

 

7

4

145

 

8

4

132

 

9

3

97

 

10

2

72

 

11

2

54

 

12

1

44

 

Tổng

20

720

 

 

            4. Về đội ngũ giáo viên

STT

Tổ bộ môn

Số lượng

Nữ

Trình độ

Ghi chú

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

1

Toán

8

2

0

7

1

Dùng

2

Văn

6

5

0

6

0

 

3

Ngoại ngữ

4

1

0

3

1

Thi

4

Khoa học TN

7

3

1

5

1

Hoa

5

Khoa học XH

8

7

0

6

 

2

Thanh, Hằng

6

Tin - CNCN

6

3

1

4

1

Huệ

7

Năng khiếu

7

0

0

4

 

3

Bình, Nghiệp, Dũng

Tổng

46

21

2

35

9

 

 

 1. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG
 1. Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ     trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học;
 2. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học;
 3. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh;
 4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022;
 5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

     C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.   Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

  1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
 • Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đồng thời chủ động để triển khai Chương trình GDPT 2018 bắt đầu đối với lớp 6 từ năm học 2021- 2022 và các năm học tiếp theo.
 • Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
  1. Nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở
 • Củng cố kết quả phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
 • Tiếp tục kiện toàn cán bộ quản lý, giáo viên theo dõi phổ cập giáo dục; đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt Hệ thống thông tin điện tử về quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
 • Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian đạt chuẩn và các mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo quy định.
 1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung  học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 được cụ thể hoá bằng Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2018 của Sở GDĐT về việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh năm học 2018-2019; Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được cụ thể hoá bằng Công văn số 1857/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

  - Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GDĐT xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; bảo đảm yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và  ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

       - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong kế hoạch giáo dục nhà trường.

       - Chủ động triển khai dạy học trực tuyến theo tình hình thực tế của đơn vị.

  - Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình môn Tiếng Anh trong Chương trình GDPT hiện hành:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, trong đó có triển khai thực hiện hiệu quả môn ngoại ngữ, chủ yếu là môn Tiếng Anh. Xây dựng giải pháp cụ thể tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Tăng thời lượng ít nhất 1 tiết/tuần nhằm củng cố và bổ sung kiến thức cho học sinh. Tăng cường việc thực hành ứng dụng tạo sự hứng thú cho học sinh, đảm bảo kiến thức kĩ năng môn Tiếng Anh đáp ứng lộ trình thực hiện Chương trình GDPT 2018.

+ Tăng cường giáo viên và cơ sở vật chất để thực hiện chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm ở lớp 6 và lớp 10.

+ Tăng cường việc dạy tăng tiết bồi dưỡng học sinh yếu, kém và nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh.

+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch 3109/KH-SGDĐT ngày 01/11/2019 về việc xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh trong các trường phổ thông.

+ Giáo viên nên sử dụng tiếng Anh để truyền thụ kiến thức và trao đổi với học sinh thường xuyên hơn nữa nhằm kích thích và tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kĩ năng giao tiếp, đồng thời có thể kiểm tra mức độ tiếp thu và điều chỉnh lại kế hoạch dạy học cho phù hợp, qua đó học sinh có thể vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế.

        - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao; tập luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao, chọn học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

2.2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

       - Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

       - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học một số môn học phù hợp.

           2.3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

       - Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo quy định của Bộ GDĐT theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành.

       - Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

+ Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, câu hỏi  tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

+ Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.

Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

       - Trong năm học 2020-2021, Sở GDĐT tổ chức kiểm tra học kì I và học kì II đồng loạt theo thời gian quy định và đề kiểm tra chung do Sở GDĐT cung cấp, thực hiện ở 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của lớp 9 và lớp 12. Vì vậy lưu ý một số nội dung sau:

+ Để đảm bảo kiến thức, kĩ năng cho học sinh thực hiện bài kiểm tra học kì I và học kì II theo đề chung của Sở GDĐT, chỉ đạo tổ chuyên môn các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh phải đảm bảo kiến thức cho từng học kì theo khung chương trình (phân phối chương trình) của Bộ GDĐT. Sở GDĐT dựa trên khung chương trình của Bộ GDĐT của mỗi học kì để ra đề kiểm tra.

+ Việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học, trong đó có rà soát, sắp xếp lại chương trình, thiết kế chủ đề dạy học của các đơn vị phải chú ý đảm bảo kiến thức học kì theo khung chương trình của Bộ GDĐT. Kết thúc học kì đó, học sinh có đủ kiến thức, kĩ năng để làm đề chung thống nhất cả tỉnh.

+ Đối với môn Tiếng Anh, do đặc thù môn học đánh giá năng lực học sinh theo 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết, Sở GDĐT chỉ ra đề chung phần kiểm tra năng lực đọc, viết. Riêng phần kiểm tra năng lực nghe và nói, trường chủ động ra đề và sắp xếp thời gian kiểm tra.

+ Riêng đối với lớp 12 chỉ kiểm tra cuối kỳ I (Đề sở). Học kì II trường sẽ bố trí thời gian. Thi khảo sát cuối cấp sở ra đề với hình thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

       - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT theo quy định tại Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT; lập hồ sơ và lưu trữ kết quả đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT sau khi kiểm tra; tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp vào cuối năm học.

      2.4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

       - Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình đối với giáo dục trung học theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT- GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT.

       - Đối với dạy học qua internet, giáo viên cần xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên. Chủ động bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn học sinh trong khai thác các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

       - Đối với dạy học trên truyền hình, các trường sẽ hướng dẫn học sinh theo dõi lịch phát sóng (do Bộ GDĐT thông báo) cụ thể theo từng bài học, môn học, lớp học để tham gia các bài học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường; tăng cường kết hợp học qua truyền hình với việc dạy học trực tiếp tại trường.

2.5. Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học

Đẩy mạnh triển khai thực nhiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học tại công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT, bảo đảm chất lượng, hiệu quả khi triển khai thực hiện, không hình thức, quá tải đối với giáo viên và học sinh.

2.6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp

       - Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT, trong đó tập trung: đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường THPT; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh THPT.

III. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học

Tiếp tục thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó chú ý:

- Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học

+ Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng. Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên cấp THCS và THPT theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung.

+ Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

- Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và đại trà tham gia tập huấn các mô đun về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020. Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và giáo viên cốt cán các môn học; triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GDPT và giáo viên đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường.

       - Cử giáo viên tham gia tập huấn về sách giáo khoa mới, tài liệu giáo dục địa phương khi được triệu tập.

- Tất cả giáo viên, cán bộ quản lý phải có tài khoản để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT.

IV. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

- Giao quyền tự chủ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục của trường được xây dựng từ tổ chuyên môn, báo cáo về Sở GDĐT khi có yêu cầu, tạo điều kiện cho các t được linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Đổi mới công tác quản lí giáo dục, chủ động và sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục, áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ trưởng chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục môn học, không làm theo lối mòn, rập khuôn; tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Khi đánh giá học sinh đảm bảo khách quan, đúng thực chất.

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018. Trong năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục Trung học sẽ đến dự giờ giờ dạy của giáo viên và tham dự sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn tại các đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo. Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

- Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, trong một năm học phải kiểm tra từ 20% - 25% giáo viên của toàn trường.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với giáo dục trung học để được chia sẻ, đồng thuận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của ngành; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

D/. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

  • Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 2.0%  (không quá 1%)
  • Tỉ lệ học sinh lưu ban không quá 2.0%
  • Không có học sinh hạnh kiểm yếu
  • Tỉ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%
  • Có học sinh giỏi THCS và THPT ở tất cả các môn dự thi
  • Số học sinh học lực Khá, Giỏi 35- 40% , hạnh kiểm Tốt trên 90%
  • Các tổ chuyên môn đều có giáo viên thi giáo viên giỏi cấp cơ sở
  • Mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện ít nhất 2 chủ đề dạy học/HK
  • Không có giáo viên bị đánh giá mức độ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế
  • Không có giáo viên mắc nợ nần liên quan đến tín dụng đen
  • Không có đơn thư khiếu nại vượt cấp
  • Trường đạt chuẩn cấp độ 2 về công tác phổ cập THCS năm 2020-2021.

E/. LỊCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website