Wednesday, 05/10/2022 - 05:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG

Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2020 - 2021

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Căn cứ Hướng dẫn số 3930 /BGDĐT-TTr, ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020;

 Căn cứ Hướng dẫn số  1885/SGDĐT-TTr, ngày 09/09/2019  của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trưng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học,

Trường THCS - THPT Long Hưng định hướng kế hoạch hoạt động kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

 • Góp phần thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng, thông qua các hoạt động kiểm tra nội bộ (KTNB) trường học.
 • Hướng dẫn các tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn do ngành phát động.
 • Làm tốt nhiệm vụ tư vấn và thúc đẩy nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục.

            2. Yêu cầu

 • Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cụ thể cho năm học 2020-2021 phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
 • Tham mưu thành lập các tổ kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra.
 • Các tổ chuyên môn hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

 • Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật tiếp công dân, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
 • Tuyên truyền chỉ thị số 10/CT – CTUBND về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cáo ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.
 • Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 • Tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá đúng năng lực chuyên môn của giáo viên làm cơ sở cho việc phân loại, xếp hạng theo từng bộ môn .

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

            1. Công tác kiện toàn tổ chức

 1. Rà soát bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm tra nội bộ trường học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng, Nghị định số 42 và các quy định khác có liên quan;
 2. Tham mưu kịp thời với lãnh đạo, các tổ chuyên môn bổ sung các thành viên ban kiểm tra nội bộ trường học đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được phân công
 3. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho người kiểm tra;

            2. Hoạt động kiểm tra

a) Kiểm tra hành chính, tài chính, cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp

 • Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, dạy thêm học thêm;
 •  Công tác quản lý, bố trí sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, việc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo;
 •  Công tác khai thác, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục.
 • Việc chăm sóc, bảo quản cây xanh, vệ sinh lớp học, sân bãi…

b) Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

 • Kiểm tra đột xuất giáo viên thông qua tiết dự giờ, chú trọng quan sát hoạt động trên lớp và mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh; kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh; đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng đồ dùng dạy học
 • Kiểm tra việc; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đánh giá năng lực: thiết lập ma trận đề, chấm, sửa bài, trả bài đúng tiến độ
 • Kiểm tra hồ sơ sổ sách, sinh hoạt chuyên môn qua mạng
 • Kiểm tra so sánh kết quả học tập của học sinh để đánh giá hiệu quả giảng dạy
 • Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

c) Kiểm tra tổ  chuyên môn

 •  Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: chất lượng chuyên môn của cuộc họp, xây dựng các chủ đề, chuyên đề dạy học, tích hợp liên môn, tích hợp giáo dục đạo đức, phòng chống tham nhũng…, góp ý tiết dạy, vai trò của tổ trưởng trong sinh hoạt qua mạng
 • Kiểm tra trách nhiệm của tổ trưởng trong việc thực hiện phương châm “giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, không ngừng sáng tạo”

d) Kiểm tra công tác chủ nhiệm

 • Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm
 • Kiểm tra việc khen thưởng, kỷ luật học sinh
 • Kiểm tra nội dung sinh hoạt lớp
 • Kiểm tra việc thực hiện chào cờ đầu tuần

đ) Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm học

 • Kiểm tra quy trình và hồ sơ đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và theo Nghị dịnh 56/2015-NĐ-CP;
 • Kiểm tra việc xếp hạng giáo viên sau đánh giá theo hướng dẫn của tổ chức Sở

e) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

 • Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nội quy tiếp công dân;
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị .
 • Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, tổ chuyên môn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

IV. CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

            1. Các chỉ tiêu và định mức phấn đấu trong năm học 2020-2021

            a) Kiểm tra hoạt động sư phạm

 • Kiểm tra đột xuất (không báo trước) ít nhất 20 - 25% số giáo viên; (12 GV)
 • Kiểm tra công tác chủ nhiệm (7 giáo viên: mỗi khối 1 GV).

b) Kiểm tra hành chính:

 • Kiểm tra việc chi trả lương và các chế độ chính sách cho giáo viên: 01 lần (tháng 1)
 • Kiểm tra việc thực hiện các khoản thu theo qui định: 02 lần (tháng 12 và tháng 5) .
 • Kiểm tra trách nhiệm thực hiện các qui định về phòng, chống tham nhũng và các qui định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo: 01 lần (tháng 5)
 • Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đối tượng: 05 người (2 Phó hiệu trưởng, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội) (01 lần trong năm)

c) Kiểm tra tổ chuyên môn

 • Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của tổ khối chuyên môn (định kỳ theo lịch).
 • Kiểm tra việc tổ chức, triển khai và thực hiện theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn. (02 lần trong năm)
 • Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng của Tổ trưởng theo chủ đề, yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Ngành, đơn vị theo năm học. (cuối Tháng Năm)
 • Ban giám hiệu dự ít nhất 01 lần sinh hoạt tổ chuyên môn trong đợt kiểm tra.

d) Kiểm tra thường xuyên nề nếp dạy và học:

 • Hiệu trưởng thường xuyên giám sát các hoạt động dạy và học ở các lớp
 • Các Phó hiệu trưởng định kỳ giám sát các hoạt động dạy và học ở các lớp theo lịch phân công
 • Đoàn – Đội – Hội trong ban kiểm tra nội bộ phân công kiểm tra việc thực hiện nội quy, vệ sinh lớp ít nhất một lần mỗi buổi học
 • Nhân viên bảo vệ kiểm tra vệ sinh lớp học và hành lang cuối mỗi buổi học sau khi học sinh đã làm vệ sinh lớp

2. Các biện pháp tổ chức thực hiện

 • Ban kiểm tra nội bộ trường học triển khai, thực hiện kế hoạch và chương trình hoạt động từ nay đến cuối năm học.
 • Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cộng tác viên kiểm tra.
 • Cuối mỗi học kỳ ban kiểm tra phối hợp với các tổ chuyên môn sơ kết công tác kiểm tra và đưa vào kế hoạch công tác kiểm tra trong thời gian tiếp theo.
 • Lãnh đạo nhà trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện tốt các lĩnh vực mình phụ trách.
 • Các tổ chuyên môn đề xuất về các vấn đề cần kiểm tra, trên cơ sở các ý kiến đề xuất, lãnh đạo xem xét, ban hành quyết định kiểm tra.
 • Chế độ công khai, báo cáo:

* Trình Lãnh đạo Sở duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường (cuối tháng 10/2019)

* Công khai kết quả kiểm tra ngay sau mỗi đợt kiểm tra theo quy định

* Báo cáo định kỳ: báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất về Phòng Giáo dục trung học vào tuần 18 của học kỳ I và tuần 30 của học kỳ II gồm: Phiếu ghi tường trình tiết dạy; Biên bản về việc nhận xét, góp ý, đánh giá, xếp loại tiết dạy; Biên bản về việc nhận xét, góp ý, đánh giá, xếp loại hồ sơ.

* Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

 

 

Bài tin liên quan