Thursday, 24/06/2021 - 12:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGD-ĐT, ngày 20/7/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp;

   Căn cứ vào chỉ tiêu, danh sách đăng ký thi đua trong Hội nghị CB-VC năm học 2020-2021 của trường THCS-THPT Long Hưng,

   Trường THCS và THPT Long Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG ) và Giáo viên chủ nhiệm giỏi (GVCNG ) cấp trường năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU

1. Mục đích Hội thi:

- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành;

- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non; công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông.

2. Nguyên tắc của Hội thi:

a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

3. Yêu cầu của Hội thi

 a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được qui định trong Chương trình giáo dục THCS và THPT; tổ chức theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

  b)Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG THAM GIA HỘI THI.

1. GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

1.1. Đối tượng:

    Là giáo viên đang giảng dạy (trong biên chế và hợp đồng dài hạn) tại trường.

1.2. Tiêu chuẩn:

    Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

1.3. Số lượng tham gia:

    Không giới hạn

2. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI:

2.1. Đối tượng:

    Là giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm năm học 2020- 2021 (trong biên chế và hợp đồng dài hạn) tại trường.

2.2. Tiêu chuẩn:

  Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

2.3. Số lượng tham gia:

    Không giới hạn

III. NỘI DUNG  VÀ HỒ SƠ DỰ THI.

1. Nội dung thi giáo viên dạy giỏi

   a) Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

    b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

 2. Nội dung thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi

      a) Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

      b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

3. Hồ sơ tham gia dự thi GVG và GVDG.

    Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo tiêu chuẩn mục 1.2 và mục 2.2 của kế hoạch này; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp;

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC.

1. Thời gian :

1.1. Thi GVDG: tháng 11 và 12 năm 2020 (nộp hồ sơ ngày 03/11/2020 )

1.2. Thi GVCNG: Tháng 4 và 5/ 2021 (nộp hồ sơ 05/4/2021 )

2. Địa điểm: Trường THCS và THPT Long Hưng

3. Kinh phí:

    Thực hiện theo nội dung quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản hiện hành.

V. TỔ CHỨC THI, ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ HỘI THI

1. Tổ chức thi:

     Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi; thông báo lịch thi cho các cá nhân và đơn vị tham gia; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dự thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, dự phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp của giáo viên tham dự Hội thi.

2. Đánh giá các nội dung thi:

   a) Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:

    - Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.

    - Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

    b) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; công tác giảng dạy; công tác chủ nhiệm lớp:

    - Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

    - Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

    Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

4. Kết quả Hội thi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và được gửi đến các Tổ chuyên môn có GV dự thi. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc có báo cáo kết quả Hội thi về Sở Giáo dục.

VI. KHEN THƯỞNG:

  BTC sẽ xét chọn ra 30% GV của mỗi Hội thi có kết quả cao nhất để khen thưởng.

  Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021. Vì vậy đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên cần đọc kỹ kế hoạch này để triển khai thực hiện. Nếu có gì chưa rõ cần gặp trực tiếp lãnh đạo ban tổ chức hội thi để được giải đáp.

  Nơi nhận:                                                              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  - BTC,BGK Hội thi;                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

  - Các TT, GV dự thi;                      

  - Lưu VT, CM;                                     

                                                                                                   

 

                                                                                              Lâm Đặng Trúc Lâm

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website