Wednesday, 05/10/2022 - 06:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG

Quy chế Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 2020 – 2021

Để cụ thể hóa Hướng dẫn số 02-HD/ĐTN ngày 19/9/2020 của Ban chấp hành Đoàn trường về việc triển khai Phong trào “Học sinh 3 Tốt” giai đoạn 2018-2022;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, BCH Đoàn trường xây dựng Quy chế xét trao danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” giai đoạn 2020-2022 cấp trường cụ thể như sau:

HUYỆN ĐOÀN MỸ TÚ

BTV ĐOÀN TRƯỜNG THCS-THPT LONG HƯNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Long Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Số: 01/QĐ-ĐTN

 

          

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường

Giai đoạn 2020 – 2022

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG THCS-THPT LONG HƯNG

    Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ vào Hướng dẫn số 02-HD/ĐTN ngày 19/9/2020 của BTV Đoàn trường về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 Tốt” cấp trường giai đoạn 2020-2022;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, giai đoạn 2020 – 2021;

Điều 2. Ban phong trào là tổ chức có trách nhiệm tham mưu với Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức thực hiện quy định và trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” hàng năm;

Điều 3. Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, đoàn viên thanh niên, học sinh của trường THCS-THPT Long Hưng căn cứ quyết định thi hành./.

 

  

 

* Nơi nhận:                  

  - Đảng bộ; Huyện Đoàn (báo cáo);

  - Như Điều 2 và Điều 3 (thực hiện);

  - Lưu VP Đoàn.            

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Hồ Quốc Cang

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

QUY CHẾ

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 2020 – 2021

(Ban hành kèm Quyết định số 01/ QĐ-ĐTN ngày  22/9/2020 của BCH Đoàn trường)

-------------------

 

Để cụ thể hóa Hướng dẫn số 02-HD/ĐTN ngày 19/9/2020 của Ban chấp hành Đoàn trường về việc triển khai Phong trào “Học sinh 3 Tốt” giai đoạn 2018-2022;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, BCH Đoàn trường xây dựng Quy chế xét trao danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” giai đoạn 2020-2022 cấp trường cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chung

- Là Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Có đăng ký vào đầu mỗi năm học.
2. Tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Tiêu chuẩn: Ðạo đức tốt

- Xếp loại hạnh kiểm trong năm học đạt lọai Tốt (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 ban hành kèm theo Thông tư số số 58/2011/TT-BGÐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo);

- Có kết quả đánh giá chất lượng Ðoàn viên trong năm học là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước;

- Tham gia một trong các cuộc thi: nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên;

- Ðạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Tham gia chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”;

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm được biểu dương từ cấp huyện trở lên;

2.2. Tiêu chuẩn: Học tập tốt.

- Xếp loại học lực trong năm học đạt loại Giỏi (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 ban hành kèm theo Thông tư số số 58/2011/TT-BGÐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo). Trong đó điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đạt từ 7,5 trở lên;

- Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ hoặc tổ/đội/nhóm học thuật cấp trường;

2.3. Tiêu chuẩn: Thể lực tốt

- Ðược đánh giá là đạt yêu cầu về Thể lực theo Quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên đựoc ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QÐ-BGDÐT ngày 18/9/2008 cùa Bộ Giáo dục và Ðào tạo, yêu cầu đối với môn Thể dục theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 ban hành kèm theo Thông tư số số 58/2011/TT-BGÐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;

- Tham gia một trong các hoạt động, phong trào thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

* Tất cả các thành tích xét trao Danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp trường được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao Danh hiệu.

3. Công tác xét chọn, tuyên dương và hỗ trợ “Học sinh 3 Tốt”.

Các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Học sinh 3 Tốt” được tổ chức Ðoàn các cấp xét trao Danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” (Ðạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt). Công tác xét chọn và đề nghị Danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” các cấp được tổ chức thực hiện như sau:

- Ban Thường vụ Ðoàn trường xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường và triển khai quán triệt đến các cá nhân và tập thể có liên quan vào đầu mỗi năm học;

- Ban Thường vụ Ðoàn trường thành lập Hội đồng xét chọn do đồng chí Bí thư Đoàn trường làm Chủ tịch Hội đồng. Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị mời đại biểu tham gia Hội đồng;

- Hội đồng xét chọn cấp trường xét chọn Danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp trường và giới thiệu các học sinh đủ tiêu chuẩn “Học sinh 3 Tốt” cấp Tỉnh, cấp Trung ương lên huyện Đoàn xem xét, công nhận;

- Hội đồng xét chọn cấp trường xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường và giới thiệu các học sinh đủ tiêu chuẩn “Học sinh 3 tốt” cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương lên Huyện Ðoàn xem xét, công nhận và đề nghị về tỉnh theo quy trình trước ngày 15/8 hàng năm;

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

Bài tin liên quan