Thursday, 15/04/2021 - 21:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

Kế hoạch chấn chỉnh lề lối, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Cán bộ-giáo viên, nhân viên trường THCS – THPT Long Hưng

Căn cứ vào Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC tỉnh Sóc Trăng;

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường. Trường THCS- THPT Long Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện việc chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Cán bộ-giáo viên-nhân viên trong nhà trường trong năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Cải tiến lề lối làm việc, công tác quản lý, giảng dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, phòng chống các hành vi, quan liêu, tiêu cực, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của Cán bộ-giáo viên-nhân viên.

Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác.

2. Yêu cầu:

Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong nhà trường, phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên không thực hiện tốt nội quy của ngành và của trường.

Gắn việc thực hiện chấn chỉnh lề lối, tác phong nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB-GV-NV với việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Điều lệ trường THCS- THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự chấn chỉnh để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại hạn chế.

Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

II. Nội dung

1. Quán triệt và triển khai các văn bản thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương.

Triển khai Quy chế văn hóa nơi công sở, Quy chế làm việc của nhà trường.

Điều lệ trường THCS- THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC tỉnh ST.

2. Đối với Ban giám hiệu (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường:

Nhà trường có 55 CB- GV-CNV được phân công cụ thể trách nhiệm và công việc được giao.

BGH nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo, hiệu trưởng khi đi công tác làm đơn xin phép SGD, phó hiệu trưởng xin phép hiệu trưởng. Trong giờ làm việc đảm bảo thời gian có mặt tại đơn vị đúng quy định.

Quản lí và sử dụng thời gian làm việc hiệu quả của đơn vị, phân công trách nhiệm hợp lí, tổ chức tốt quá trình thực thi trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức.

Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể trên cơ sở trách nhiệm được giao, phân bổ thời gian hợp lí để thực hiện chương trình, kế hoạch.

BGH gương mẫu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong đơn vị, hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc, phê bình, chấn chỉnh, xử lí các vi phạm hoặc đề nghị đơn vị có thầm quyền xử lí theo phân cấp quản lí.

Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do mình quản lí nhằm nâng cao ý thức kỷ luật, không uống rượu bia trong giờ làm việc hoặc trong khi thi hành công vụ, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Tuân thủ việc thực hiện quy định về chế độ họp trong hoạt động của đơn vị trường không đi muộn, không cử người tham gia không đúng thành phần mời.

3. Đối với  GV- CNV và người lao động trong  nhà trường.

Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;

Đảm bảo nghiêm giờ giấc khi lên lớp và làm nhiệm vụ ở trường.

Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc, khi đang thi hành công vụ, sinh hoạt hội, họp; trừ trường hợp thực hiện công tác tiếp khách  khi thật cần thiết, nhưng phải có giới hạn.

Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo phân công, phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.

Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,...cán bộ, công chức, viên chức và học sinh không được sử dụng điện thoại di động.

Trong nhà trường CB-GV-NV không phát ngôn bừa bãi, không tin đồn nhảm, không cung cấp thông tin cho báo chí, không tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ sai sự thật, không bài bạc, số đề, không rượu chè thách thức lẫn nhau, các hoạt động vui chơi cần giữ nghiêm tính kỷ cương của nhà trường, giữ gìn tư cách đạo đức, nhân phẩm, uy tín của nhà trường.

Thực hiện chuẩn mực đạo đức chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quy định tại quy tắc này.

 Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia.

 Tiếp nhận xử lí phản ánh, kiến nghị phụ huynh và học sinh, nhân dân. Yêu cầu các tổ trưởng, cá nhân trong cơ quan đơn vị tổ chức học tập quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh luật khiếu nại, tố cáo. Chấn chỉnh việc viết đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, nếu cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên vi phạm thì xử lí kỷ luật theo quy định.

             Muốn cải tiến tổ chức và lề lối làm việc thì giáo viên phải làm gương, làm mẫu, các hoạt động mà chủ yếu ở trường là hoạt động dạy và nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học.

            Cải tiến các giờ dạy trên lớp bằng cách áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giờ học, đảm bảo khoa học, tiết kiệm thời gian, hiệu quả mang lại cao,... Cải tiến lề lối làm việc phải đi vào thực chất, động viên giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Nhưng các sáng kiến kinh nghiệm đó phải được đem ra áp dụng, phổ biến và bổ sung hàng năm để có hiệu quả trong giảng dạy. Đồng thời muốn cải tiến lề lối làm việc ở trường chúng ta phải có lòng hăng say, trách nhiệm với công việc được giao, phải lấy nhu cầu của người học là động lực để dạy học.

Cải tiến lề lối làm việc ở đây chúng tôi muốn đề cập đến khâu tổ chức các hoạt động dạy và học, tác phong làm việc ở trường học của mỗi giáo viên và cán bộ công nhân viên.

            Đi đôi với cải tiến tổ chức và lề lối làm việc cần thực hành tiết kiệm ở ngay nơi làm việc, yêu cầu học sinh tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng học, sống giản dị tạo thành một phong trào như mặc đồng phục khi đến trường. Cùng với cải tiến tổ chức, lề lối làm việc cần chống tham nhũng, lãng phí, phải biết lên tiếng với những biểu hiện không mô phạm, vi phạm đạo đức của nhà giáo,...

4. Kiểm tra giám sát việc thực hiện

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CB-GV-NV hàng tháng có đánh giá việc thực hiện tại các cuộc họp có biểu dương, kỷ luật (nếu có) CB-GV-NV.

5. Tồ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong CB-GV-NV nêu gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến.

III. Tổ chức thực hiện:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc và tổ chức cho từng bộ phận, cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao.

Tổ chức cho CB-GV-NV  ký cam kết thực hiện trong Hội nghị CBVC.

Phân công Phó Hiệu trưởng theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập ban chỉ đạo.

Nhà trường lập hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến phản ảnh hoặc góp ý của phụ huynh về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức ...và có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

Trên đây là kế hoạch cải tiến tổ chức và lề lối làm việc. Để thực hiện tốt việc cải tiến tổ chức và lề lối làm việc cần nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các nội dung kế hoạch của nhà trường triển khai./.

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT(B/C);

- CĐ trường (để phối hợp);

- Lưu VT.      

     Lâm Đặng Trúc Lâm

Tác giả: Trương Vĩnh Tân
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website