Thursday, 11/08/2022 - 00:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG

Báo cáo về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc công tác tuyên truyền phổ biến cải cách hành chính năm 2020;

          Trường THCS-THPT Long Hưng báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác ban hành văn bản triển khai chỉ đạo, hướng dẫn

   - Trường THCS-THPT đã ban hành Kế hoạch về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và tiếp tục triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2020-2025 của đơn vị.

   - Ngoài ra, trường còn bám sát các văn bản, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Luật An ninh mạng năm 2018; luật Giáo dục 2019; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19…

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

   Nhà trường luôn cử cán bộ, giáo viên (phụ trách môn GDCD), viên chức tham gia các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật mới ban hành, sửa đổi do Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Giáo dục, các cơ quan cấp trên tổ chức để triển khai cho các tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, hội đội nghiên cứu thực hiện.

3. Củng cố, kiện toàn, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

    Tiếp tục giao cho Tổ Văn phòng nhà trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ phận đơn vị tổ chức triển khai các văn bản pháp luật theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, kịp thời phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

    Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị định về công tác Văn thư lưu trữ; chế độ chính sách của người lao động; công tác phòng chống cháy nổ; công tác an toàn vệ sinh lao động; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Lao động… Nhà trường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức như: Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Bảo hiểm xã hội… và những văn bản pháp luật có liên quan. Tất cả các công tác trên được lồng ghép trong các cuộc họp hội đồng sư phạm hàng tháng, đăng tải trên website của trường, gởi qua mail cá nhân cán bộ, giáo viên và nhân viên để phổ biến triển khai đến cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị biết về các quy định nêu trên.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Nhà trường luôn triển khai cập nhật những văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.

2. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

Được lãnh đạo nhà trường quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật nên cán bộ, viên chức và học sinh nhà trường thường xuyên học tập pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Khó khăn

- Trường mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị hạn chế nên gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật kiêm nhiệm nên chưa mang lại hiệu quả cao.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Tổ chức tạo điều kiện tốt cho công tác tham gia học tập, nghiên cứu tại các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. Trường THCS-THPT Long Hưng kính chuyển báo cáo đến Sở Giáo dục và Đào tạo./.

 Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT;                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT.

                                                                          

                                                                                  Nguyễn Hùng Tuấn

Bài tin liên quan